Bima, NTB – Yayu Yuliati’s learning ideas

https://www.youtube.com/watch?v=1CGg7Wuh6wU
Bima, NTB – Yayu Yuliati’s learning ideas